en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Dostępność -

Dostępność

Dostępność

Dostępność

A-
A+
Galeria Arsenał jest instytucją otwartą. Staramy się, aby organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla wszystkich odbiorców. Część kadry została przeszkolona przez specjalistów z Fundacji Kultury bez Barier, by jak najlepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb różnych środowisk. Stale się uczymy, lubimy nowe wyzwania.
Nasz zespół edukatorek i edukatorów jest przygotowany do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością wzroku, ze spektrum autyzmu, a także z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Istnieje możliwość dostosowania zajęć z naszej stałej oferty warsztatowej do potrzeb każdej z grup.

Deklaracja dostępności Galerii Arsenał w Białymstoku

Galeria Arsenał w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Arsenał w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Integracja.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julita Sitniewska.
 • E-mail: j.sitniewska@galeria-arsenal.pl
 • Telefon: +48 85 742 66 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miasto Białystok
 • Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
 • E-mail: prezydent@um.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 879 7979

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria Arsenał

 • miejsca parkingowe dla aut osobowych;
 • podjazd dla wózków z dziedzińca do wejścia głównego;
 • parter (szatnia, sale edukacyjne, czytelnia) – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach, bez progów i nierówności poziomów;
 • sale ekspozycyjne na pierwszym piętrze – bez progów i nierówności poziomów pomiędzy poszczególnymi salami;
 • toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na poziomie -1;
 • przewijak w toalecie;
 • nierówna kamienna nawierzchnia na dziedzińcu przed budynkiem (tzw. kocie łby);
 • szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła; wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm;
 • brak windy/podnośnika/platformy dla wózka;
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem;
 • pętla indukcyjna na stanowisku opiekunów wystaw oraz na portierni.

Galeria Arsenał elektrownia

 • miejsca parkingowe dla aut osobowych (piaszczysta nawierzchnia);
 • piaszczysta i asfaltowa nawierzchnia przy dojściu do budynku;
 • wejście główne z poziomu terenu – podjazd utwardzony;
 • parter – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach;
 • sale ekspozycyjne na parterze – bez progów i nierówności poziomów pomiędzy poszczególnymi salami, podłoga jasna - niekontrastowa;
 • antresola – małe sale ekspozycyjne, wąskie korytarze i przejścia pomiędzy salami;
 • toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na parterze;
 • przewijak w toalecie;
 • brak windy/podnośnika/platformy dla wózka;
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem;
 • w budynku znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Galeria Arsenał
Dostępność edukacyjna:

 • oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
 • materiały ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wzroku odbiór wybranych dzieł (m.in. tyflografiki);
 • oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
 • oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Galeria Arsenał elektrownia
Dostępność edukacyjna:

 • oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
 • oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
 • oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Inne informacje i oświadczenia

Przedprzewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Arsenał.

Galeria Arsenał jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier.
Bierzemy udział w projekcie Czytanie obrazów, tworzonym przez Fundację Kultury bez Barier wraz z instytucjami kultury z całej Polski. Na stronie internetowej i w aplikacji znaleźć można: audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, teksty łatwe do czytania, zdjęcia, karty obiektów, a także informacje o organizowanych wydarzeniach i dostępności instytucji.
Projekt „Czytanie obrazów” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty do poprania:

Plan podnoszenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025